Agenda 2030 för hållbar utveckling — Folkhälsomyndigheten

8061

och fritidsnämnden - Lomma kommun

2003 64 65.41 63.56 83 82 83 87 91 82. 2004. 2005. 2006 88 91 85 82 81 82 85 90 79. 2007 68 66.33 68.849999999999994 60 62.01 59 I indikatorn används MSY-begreppet vid bedömning, vilket överensstämmer med den globala indikatorn. Fler bestånd bedöms än i den global indikatorn, med hjälp av proxy-MSY-bedömning samt expertbedömning. 14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå Global indikator, som den uttrycks i det globala indikatorramverket Avvikelse från globala indikatorn: Indikator som presenteras nedan: Källa: Skogsstyrelsen 15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal Källa: Naturvårdsverket 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk 15.3.1 Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen 15.5.1 Rödlisteindex Avvikelse från globala indikatorn: Indikator som presenteras nedan: 6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten 6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster, inklusive handtvätt med tvål och vatten 6.3.1 Andelen avloppsvatten som hanteras på ett säkert sätt Naturvårdsverket och SCB genomförde med syfte att ta fram en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling till europeiska rådets möte i Göteborg.

  1. Konsekvenser av diabetes
  2. Studiedagar linköping vist skola
  3. Sveriges sjukvård ranking
  4. Jkrs house clearances

1.a Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet (SCB:s  Statistiska centralbyrån ( SCB ) har utarbetat ett 30 - tal nationella indikatorer för hållbar utveckling . Som ett stöd till lokalt verksamma organisationer och företag  Indikatorer för hållbar utveckling baserade på miljöekonomisk och social statistik . Rapport 2003 : 3 . SCB , Miljöskyddskostnader i industrin 2002 .

En hållbar framtid i sikte: slutbetänkande

Modellen har sitt ursprung i Brundtland-rapporten med målsättningen att i presentationen integrera de tre dimensionerna (miljöutvecklingen, den ekonomiska och den sociala utvecklingen). Källa: SCB och Energimyndigheten Avvikelse från globala indikatorn: I dagsläget finns ingen etablerad global indikator. Indikatorn baseras på underlag från Sida som sammanställer Sveriges rapportering av det totala offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) till OECD.

Scb indikatorer hållbar utveckling

Vad är livskvalitet? - FoU Helsingborg - Helsingborgs stad

Förståelse för och grundläggande kunskaper inom området är centralt för utvecklingen av det hållbara samhället. Mål Kunskap och förståelse För godkänd kurs skall Indikatorer - Hållbar utveckling Förslag till beslut Föreslagna indikatorer för målet hållbar utveckling antas. Beslutsnivå Vård- och omsorgsstyrelsen Sammanfattning Vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter fick i uppdrag 2014-02-25 att senast 6 maj 2014 framlägga förslag om indikatorer för hållbarhetsmålet. Engagemanget inom I PBL nämns hållbar utveckling som begrepp endast i PBL 3 kap.

Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001. Ett väl etablerat system att mäta hållbar utveckling finns inom EU. En uppsättning indikatorer för länderna publiceras och utvärderas vartannat år, som ett led i EU:s hållbarhetsstrategi. Miljödepartementet gav år 2012 SCB i uppdrag att utvärdera Sveriges status med hjälp av EU:s hållbarhetsindikatorer. Indikator 15.2.1 består av fem subindikatorer vilka på olika sätt mäter lägesbilden för de delar som anges i FN:s definition av hållbar skogsförvaltning. Det är viktigt att alla fem dimensioner mäts, för att ge en tydlig bild och värdering av utvecklingen för hela delmålet.
Adele sweden 2021

1.a Nöjd-medborgar-index för bemötande och tillgänglighet (SCB:s  Statistiska centralbyrån ( SCB ) har utarbetat ett 30 - tal nationella indikatorer för hållbar utveckling . Som ett stöd till lokalt verksamma organisationer och företag  Indikatorer för hållbar utveckling baserade på miljöekonomisk och social statistik . Rapport 2003 : 3 . SCB , Miljöskyddskostnader i industrin 2002 . Statistiska  Lokala förutsättningar för hållbar utveckling Mikael Vallström de elva så kallade folkhälsomålen, dels indikatorer som Statistiska centralbyrån (SCB) föreslagit,  länder har blivit ombedda att ta fram nationella strategier för hållbar utveckling .

övergripande inriktningen; ”En hållbar samhällsutveckling med hög livskvalitet, trygghet och välfärd”. Vidare Verksamhetsplanerna innehåller egna mål och indikatorer Antal företagsförekomster per Kommun, RAMS, SCB. Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling . 18. Bilagor. Bilaga 1: Sammanställning kommunfullmäktiges mål och nämndens indikatorer  Indikatorer för hållbar utveckling (FN) efter år och indikator. 12.6.1 --- Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter  Naturvårdsverket och SCB genomförde med syfte att ta fram en uppsättning indikatorer för hållbar utveckling till europeiska rådets möte i  Uppdraget har tolkats att gälla indikatorer för uppföljning av utvecklingen på nationell nivå och de forskning och utveckling redovisas internationellt av SCB. som avses, är hållbara över tid och som därigenom möjliggör värdering av  Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att Datamodellen använder statistik från SCB om ekonomisk aktivitet och Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling.
Hemfixaren

Scb indikatorer hållbar utveckling

Beslutsnivå Vård- och omsorgsstyrelsen Sammanfattning Vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter fick i uppdrag 2014-02-25 att senast 6 maj 2014 framlägga förslag om indikatorer för hållbarhetsmålet. Engagemanget inom I PBL nämns hållbar utveckling som begrepp endast i PBL 3 kap. 5 § 4. Där anges att det av översiktsplanen ska framgå hur kommunen i den fy-siska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av bet y-delse för en hållbar utveckling inom kommunen. För att följa upp politiken finns det dels indikatorer för den övergripande utvecklingen i Sveriges funktionella analysregioner (FA-regioner), dels indikatorer för insatser som finansieras inom utgiftsområde 19 Regional utveckling och dess medfinansiering.

Indikatorn är nationell Indikatorn saknas en global definition men data för alla länder tas fram från UNEP Live.
Analytisk kemist lönestatistikPX-Web - tabell - ÅSUB

48 Att sträva mot en hållbar utveckling innebär att peka ut Källa SCB:s medborgarundersökningar.

KPI2030: Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara

Indikatorn baseras på underlag från Sida som sammanställer Sveriges rapportering av det totala offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) till OECD. Indikatorn är nationell Indikatorn saknas en global definition men data för alla länder tas fram från UNEP Live. Befolkning Källa: SCB Materialkonsumption Inhemsk utvinning Import Export Beroende på vad andra länder använder för statistikunderlag påverkas jämförbarheten med den globala indikatorn. globala indikatorer bedömer SCB att 49 indikatorer, det vill säga 20 procent av samtliga, är uppfyllda för Sveriges del.

SCB har sedan arbetat med att ta fram fysiska miljöräkenskaper och denna rapport ingår som en del i det arbetet, liksom den tidigare rapporten ”Indikatorer för hållbar utveckling – en pilotstudie” som gavs ut .