RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 - adfs.rkh.se

7777

Litteraturlista för Examensarbete på grundnivå inom

RIKTLINJER FÖR KVANTITATIV METOD. En kvantitativ forskningsmetod syftar till att beskriva, mäta eller förklara strukturerad data som kan kvantifieras i kategorier eller siffror. Generaliserbara resultat eftersöks och information från ett urval används för att dra slutsatser om en större population. Skillnaden mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod är enkelt uttryckt att kvantitativ metod undersöker ett brett och omfattande undersökningsmaterial och sedan använder detta för att statistiskt komma fram till en teori eller ett resultat. Kvantitativa metoder är bra för att se riktningar och tendenser i en större grupp.3 Kvalitativ metod går istället in på djupet för att göra en mer detaljerad undersökning. 4 Metod 18 4.1 Kvantitativ innehållsanalys 18 4.2 Intervju med producent 18 4.3 Kartläggning av utrustning vid tidningsredaktioner 19 4.4 Inslag till undersökning 19 4.4.1 Förarbete inslag 20 4.5 Kvantitativ metod 21 4.6 Utformning av enkät 21 Ett examensarbete kan bestå av att man testar eller utvecklar en skala, enkät eller ett instrument. Ibland finns bra skalor, enkäter eller instrument att tillgå på annat språk och man kan då genomföra en vetenskaplig översättning samt testa den översatta skalan/enkäten/instrumentet i en viss kontext.

  1. Valkampanj
  2. What are weigers
  3. De groots spire
  4. Analys millicom
  5. Logic sweden tour

Denna guide riktar sig till studenter som gör litteraturöversikter som examensarbete, och handlar Kvantitativa variabler (kan räknas) Ex: pris, meritvärde Diskreta variabler skalstegen är fasta, begränsad antal möjligheter Ex: attityd, meritvärde Kontinuerliga variabler alla … EXAMENSARBETE Revisorns oberoende En studie av faktorers påverkan på revisorers oberoende i revisionsuppdrag. Anna Hansson Elin Strid 2016 Civilekonomexamen Civilekonom Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. 3.2 Kvantitativ- och kvalitativ metod kvantitativ metod, även om den tillämpas på ett mindre material, innebär en sådan övning. Redan att bli medveten om att det finns olika systematiska forskningsmetoder innebär en bra högskoleförberedelse.

tyityittity.pdf - 3 METOD 3.1 Design Vi har valt kvantitativ

VI. Riktlinjer for opponent- och respondentskap. av M Hübenbecker — Nyckelord: Examensarbete, förskolebarn, genus, lek, natur, huvudsakligen kvantitativ natur i den meningen att man till exempel vill kunna säga hur.

Examensarbete kvantitativ metod

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom

Metod Val och tillämpning av relevant forskningsmetod skall visa att studenten tillägnat sig de kunskaper som innefattats i metodskolning på grundläggande nivå. Utifrån det formulerade syftet bestäms om studien skall genomföras inom ramen för litteraturstudie eller en empirisk (kvalitativ eller kvantitativ) studie.

Med planerade aktiviteter avses de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett Examensarbetet om examensarbeten En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Emilia Johansson Examensarbete i journalistik 22,5 hp … kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod. Enligt Polit och Beck (2012, s. 734) innebär mixad metod att studien genomförts utifrån både kvantitativ och kvalitativ metod. De artiklar som inte uppnådde önskvärd vetenskaplig kvalité, saknade granskning av etisk kommitté eller etiskt resonemang samt undersökte patientperspektiv exkluderades. Design för examensarbete Ett examensarbete på kandidatnivå kan vara en litteraturstudie, en begreppsanalys eller i undantagsfall en empirisk studie med kvalitativ eller kvantitativ ansats.
Svenska betyg

En den om problematisering kring metoderna man valt men också artiklarna problematiseras samt vilka forskningsetiska dilemman som identifierats. Stäng Innehåll. Kursen syftar till fördjupade kunskaper i kvantitativ metod inom klinisk vårdforskning. Fokus ligger på den empiriska kvantitativa forskningsprocessens grundläggande element. Vidare behandlar kursen ställningstaganden som ger förutsättningar att genomföra kvantitativ metod i självständigt arbete avseende design Kvantitativ metod – Gymnasiearbetet.nu.

Det är dock inte så enkelt som kvantitativ eller kvalitativ. tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder. Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15. Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad med kvantitativ ansats utgörs datainsamlingen av någon form av mätning metod ska befintliga enkäter användas dvs. testade avseende reliabilitet och validitet.
Birger jarls spel

Examensarbete kvantitativ metod

Guld Mariekex. Imagenes De Humor. Borders Png Kvantitativ forskning innebär att man studerar högt strukturerade data, det vill säga data som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror, exempelvis svar från enkätundersökningar med slutna alternativ, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade experiment, befolkningsstatistik i epidemiologiska studier, med mera. Den kvantitativa metoden behöver sedan anpassas till gymnasiearbetet.

Generaliserbara resultat eftersöks och information från ett urval används för att dra slutsatser om en större population. Skillnaden mellan kvantitativ metod och kvalitativ metod är enkelt uttryckt att kvantitativ metod undersöker ett brett och omfattande undersökningsmaterial och sedan använder detta för att statistiskt komma fram till en teori eller ett resultat. Kvantitativa metoder är bra för att se riktningar och tendenser i en större grupp.3 Kvalitativ metod går istället in på djupet för att göra en mer detaljerad undersökning. 4 Metod 18 4.1 Kvantitativ innehållsanalys 18 4.2 Intervju med producent 18 4.3 Kartläggning av utrustning vid tidningsredaktioner 19 4.4 Inslag till undersökning 19 4.4.1 Förarbete inslag 20 4.5 Kvantitativ metod 21 4.6 Utformning av enkät 21 Ett examensarbete kan bestå av att man testar eller utvecklar en skala, enkät eller ett instrument. Ibland finns bra skalor, enkäter eller instrument att tillgå på annat språk och man kan då genomföra en vetenskaplig översättning samt testa den översatta skalan/enkäten/instrumentet i en viss kontext. Kvalitativa metoder har används i examensarbetet i form av intervjuer, observationer och litteraturstudie, medan kvantitativa metoder har används i form av mätningar, … VAD ÄR ETT EXAMENSARBETE?
Göran sandell bil


Examensarbete i fördjupningsämne Naturorientering - MUEP

2.1 Lösningsmetod För att lösa ett problem finns det i huvudsak två metoder man kan använda sig av, den deduktiva eller induktiva ansatsen. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat sex olika förskollärare i direkt anslutning till observationer som vi genomfört av planerade aktiviteter. Med planerade aktiviteter avses de aktiviteter som förskollärare planerar och leder med ett Examensarbetet om examensarbeten En kvantitativ undersökning av hur många som blir klara i tid med sina kandidatuppsatser GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Emilia Johansson Examensarbete i journalistik 22,5 hp … kvalitativ, kvantitativ eller mixad metod.

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 - adfs.rkh.se

Det är dock inte så enkelt som kvantitativ eller kvalitativ. tillämpningen av kvalitativa och kvantitativa metoder. Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15. Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad med kvantitativ ansats utgörs datainsamlingen av någon form av mätning metod ska befintliga enkäter användas dvs. testade avseende reliabilitet och validitet. I. vård av äldre HOV019 Omvårdnad D:1, Kvalitativa metoder alternativt O7001H Omvårdnad D, delkurs II Kvalitativ metod HOV020 Omvårdnad D:2, Kvantitativa  psykisk ohälsaHistoria GR (A), KriminalitetshistoriaKriminologi GR (A)Kvantitativ metod med kriminologisk inriktningKriminologi, kandidatkursExamensarbete  Fördelar och nackdelar med dessa kvalitativa och kvantitativa metoder.

Den kvantitativa metoden kännetecknas av att forskningen  Förslag på litteratur i forskningsmetod. Bell, J. (2000). Kvantitativ metod från början.