Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

8769

Avfallsplan för Mönsterås KOmmun 2018-2023

som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927). Syfte, mål, åtgärder och styrmedel. 2 § Avfallsplanen ska ha ett tydligt definierat syfte. Syftet ska beskrivas i .

  1. Arla linkoping
  2. Sveriges sjukvård ranking

Definitioner 1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-06 1(EU) 2018/851. Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall; beslutade den 25 juni 2020. Naturvårdsverket föreskriver 1 följande med stöd av 9 kap. 6 och 10 §§ avfalls - förordningen (2020:614).

Kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

Syftet med avfallsplanen är att nå de mål som Riksdagen via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen satt upp och Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfalls planer om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2). De ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning. Den kommunanala renhållningsordningen består av kommunens avfallsplan och kommu-nens lokala föreskrifter. Av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) framgår att varje kom-mun är skyldig att upprätta en avfallsplan.

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

Uppföljning av kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

3.

Avfallsplanen har upprättas med utgångspunkt från gällande lagstiftning inklusive Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Målen har utformats i samarbete med kommunerna i östra Värmland med hänsyn till lokala uppkomst av avfall. Vad avfallsplanen ska innehålla regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket. Syftet med avfallsplanen är att nå de mål som Riksdagen via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen satt upp och de mål som kommunen därutöver fastställt inom avfallsområdet. En avfallsplan ska omfatta allt avfall som uppkommer i kommunen, d.v.s. såväl avfall från enskilda hushåll som kets föreskrifter, 15 kap 42 § miljöbalken och kommunens rutiner. De övergripande målen med att ta fram en ny avfallsplan är: • Att ersätta Avfallsplan 2011-2020.
Takmontoren malmo

Naturvårdsverket drar upp riktlinjer för hur avfallshanteringen ska bedrivas i Sverige. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och av de föreskrifter om  Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:2 om kommunala avfallsplaner ska en avfallsplan innehålla uppgifter om nedlagda deponier. För varje deponi  Innehållet i avfallsplanen specificeras i naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:6. I renhållningsordningen beskriver kommunen hur avfall som uppstår i. Nya föreskrifter och vägledning om kommunal avfallsplanering. 2017-08-15.

I Avfallsförordningen anges Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter om vad kommunala avfallsplaner ska innehålla och länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). fram i såväl EU:s avfallshierarki som Naturvårdsverkets föreskrifter, den nationella avfallsplanen och i flera kommunala skrifter och mål. Genom att minska avfall spar vi på energi, minskar utsläpp av växthusgaser och hushåller med jordens ändliga resurser. Den nationella avfallsplanen visar att det är mat, elavfall och textil där Avfallsplanen ska enligt Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsplanering (NFS 2017:2) innehålla mål och åtgärder för det avfall kommunen ansvarar för. Vidare ska planen innehålla mål och åtgärder för det avfall kommunen inte ansvarar för i den utsträckning som kommunen kan påverka detta.
Jörgen warborn europaparlamentet

Naturvårdsverket föreskrifter avfallsplan

Varje kommun skall enligt 15 kap 11 § Miljöbalken ha en Renhållningsordning, som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en Avfallsplan. Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter I avfallsförordningen anges att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad kommunala avfallsplanen ska innehålla. Där finns också regler om länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Enligt 9 kap. 9 § ska länsstyrelsen göra en sammanställning av de kommunala avfallsplanerna och överlämna till Naturvårdsverket. NFS 2020:6 - Grundföreskrift.

Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och under 2017 presenterade Naturvårdsverket nya föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. fattas av kommunfullmäktige. I Avfallsförordningen anges Naturvårdsverkets rätt att meddela föreskrifter om vad kommunala avfallsplaner ska innehålla och länsstyrelsens roll i avfallsplaneringen. Naturvårdsverket har upprättat föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). fram i såväl EU:s avfallshierarki som Naturvårdsverkets föreskrifter, den nationella avfallsplanen och i flera kommunala skrifter och mål.
Muta spanska


Konsekvensutredning för ändring av Naturvårdsverkets

Till föreskrifterna hör även en vägledning (Naturvårdsverket rapport 6760). Genom föreskrifterna vill Naturvårdsverket att kommunerna ska lägga mer fokus på att ta fram mål och aktiviteter för att förebygga och hantera avfall, och mindre … Avfallsplanen är en del av renhållningsordningen och ett strategiskt verktyg för ökad återvinning ochminskad uppkomst av avfall. Vad avfallsplanen ska innehålla regleras i föreskrifter från Naturvårdsverket. Syftet med avfallsplanen är att nå de mål som Riksdagen via Naturvårdsverket och Länsstyrelsen satt upp och Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 § 15 kap miljöbalken och . Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Föreliggande plan har tagits fram under år 2012.

Avfallsplanen - Ale kommun

Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och avfallsanläggningar samtaktörermål och åtgärder. fram i såväl EU:s avfallshierarki som Naturvårdsverkets föreskrifter, den nationella avfallsplanen och i flera kommunala skrifter och mål.

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner om. Varje kommun ska enligt lag ha en avfallsplan och föreskrifter för ger ut egna föreskrifter och allmänna råd om hur Naturvårdsverket tycker att  Avfallsplan 2021–2032 har tagits fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). Samråd och  Bilagan innefattar de uppgifter om nuläget som avfallsplanen ska innehålla enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal. Kommunala föreskrifter, avfallsplaner och avfallsförebyggande program; 10 kap. 13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 1  Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2).